Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven van natuurlijke personen. Als u in Nederland woont moet u aangifte doen over uw inkomsten. Ook als u buiten Nederland woont en inkomsten hebt uit Nederland, kan het zijn dat u aangifte moet doen. Nadat u aangifte hebt gedaan, ontvangt u een (voorlopige) aanslag waarin staat hoeveel geld u terugkrijgt of moet betalen. Op een belastingaanslag staat hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen. Ook leest u hierop hoe de belasting berekend is. U kunt uitstel van betaling aanvragen als het u niet lukt om uw aanslag inkomstenbelasting op tijd te betalen. Zorg dat u uitstel van betaling hebt aangevraagd vóór de uiterste betaaldatum die op uw aanslag staat. Bent u het niet eens met een aanslag? Dan kunt u een bezwaarschrift of een klacht indienen of beroep aantekenen.

Er zijn verschillende soorten inkomen. Voor de inkomstenbelasting zijn deze verdeeld in 3 groepen (boxen) met ieder een eigen tarief: